Kara Parayı Aklamayı Önleme (AML) POLİTİKASI

NARYEX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., (bundan sonra kısaca "NARYEX" denecektir) suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki tüm çabaları desteklemeyi, tüm yasalara ve diğer yasal düzenlemelere uymayı hedeflemektir.

Aklama suçu, suçtan elde edilen gelirlerin yasadışı kaynağının gizlenmesi olarak tanımlanabilir. Kara para aklama süreci genellikle 3 aşamadan oluşur:

 • 1. Yerleştirme (suç gelirinin finansal sisteme sokulması)
 • 2. Ayrıştırma (suç gelirini kaynağından uzaklaştırmak)
 • 3. Bütünleştirme (yasadışı kaynağı ile bağlantısı kesilen fonun finansal sisteme aklanmış bir şekilde sokulması) Finansal kurumlar kara para aklama sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir.

Maksatlı olmasa da aklama suçuna karışmış bir kuruluşun itibarının zedelenmesi riski bulunmaktadır; Tüm yasal düzenlemelere uyum,

 • Ulusal ve uluslararası bağlamda düzenleyici otoriteler ile iş birliği yapmak
 • Etik iş ilkelerine uyum. Türkiye Cumhuriyeti, Mali Eylem Görev Grubu (Financial Action Task Force- FATF) üyesidir ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede FATF standartları ile uyumlu yasal düzenlemelerini uygulamaya sokmuştur.

  Yasal düzenlemelerin amacı suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu konularda uygulanacak esasları belirlemektir. NARYEX hem Türkiye'de hem de faaliyetlerde bulunduğu diğer ülkelerde, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve bağlantılı diğer suç faaliyetlerinin önlenmesi hakkındaki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi programı geliştirir ve uygular.

Bu program;

 • Yazılı politika ve prosedürleri,
 • Aklama (AML) politika ve prosedürleri,
 • Programın uygulamadaki etkinliğini ve gelişmelerini test edecek denetimi Hem Türkiye hem de faaliyette bulunulan diğer ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun faaliyet gösterilmesini güvence altına alacak iç denetim ve kontrol sistemini, İlgili personele konu ile ilgili eğitim vermeyi kapsar. AML programı tüm personelin sorumluluğundadır.

Politika ve Prosedürler özetle aşağıdaki gibidir;

Müşterini Tanı Prensibi: Müşteriler hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, işlemleri izlemek, müşterilerin bankacılık faaliyetlerinin gelir, varlık, meslek bilgileri ile uyumlu olup olmadığını izlemek vb.

Hesap Açılışı: Gerekli bilgi ve belgeler temin edilmeden müşterilere hesap açılmaz. Hesaplar, gerçek müşteri adı ile açılır. Anonim ve kod isimlerle hesap açılmaz. Müşteri kabulünde kara liste kontrolleri yapılır.

Muhafaza: Müşteri bilgi ve belgeleri, işlemler ile ilgili kayıtlar 5 yıl süre ile muhafaza edilir. Şüpheli İşlem Bildirimi: Tüm şüpheli işlemler ilgili otoriteye raporlanır

Ulusal ve Uluslararası İş birliği: Gerektiğinde düzenleyici otoriteler ile iş birliği içerisinde çalışılır. İş birliği, bilgi sağlama, hesaplara bloke koyma gibi işlemleri içerir.

NARYEX bu amaçlara ulaşmak için aşağıdaki tedbirleri alacaktır:

 • Yeni ve mevcut tüm Müşterilerin kimliklerini makul bir düzeye kadar doğrulama,
 • Müşteri’ye ait vergilendirme ve finansman işlemlerinin izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım uygulama,
 • Müşteriler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir şüpheli işlemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işbu AML Politikası çerçevesinde işlemleri kaydetme,
 • NARYEX, işbu AML Politikasını uluslararası standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlamıştır.

1. Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) Politikası

Şirket, Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemlere başvurmaktadır.

 • Müşteri kimliğini doğrulama
 • Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma
 • Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
 • Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma
 • Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme

2.Risk Analizi ve İzleme

 • NARYEX, Müşterilerinin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimseyip kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yapıp, risk analizi sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşteri’leri izlemeye alabilmektedir. Bu, hesapları veya vergi beyannamelerini hazırlarken veya müşteri ile başka herhangi bir iş yürütürken gerçekleştirilecektir.
 • Risk Analizi, İzleme ve Kontrol faaliyetlerinin amacı, Şirket’i ve kripto para borsasını risklere karşı korumak, izlemek ve kontrol etmektir.
 • NARYEX, bu kapsamda kripto para alım satım ve takas faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve düzenlemeleri sürekli izlemekte, risk grubu olarak nitelendirdiği Müşteri ve işlemleri daha sık kontrol etmektedir
 • NARYEX bünyesinde gerçekleştirilecek risk analizi, izleme ve kontrol faaliyetleri Risk Analizi ve Kontrol Departmanı sorumluluğunda yürütülmektedir. NARYEX izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında aşağıdaki önlemleri almaktadır.
 • Yüksek risk grubundaki Müşterilerin ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
 • Kompleks ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
 • Yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
 • Müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin önceden belirlenmiş bir limiti aşıp aşmadığının ya da müşteri profili ile tutarlılığının analizi
 • Müşterilere ait bilgileri ve belgeleri kontrol etmek, tamamlamak ve güncellemek
 • Kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgileri saklamak
 • Müşteri tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığını izlemek Şirket, yüksek risk grubunda yer alan Müşteri ve işlemleri aşağıdaki şekilde belirlemiştir:
 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlem parasal tutardan bağımsız olarak;
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak;
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak;
 • Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştiren Müşteriler
 • Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda
 • Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemler

3. Şüpheli İşlem Raporlama

 • Şirket’in sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemler (“Şüpheli İşlem”) yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (“Kurul”) bildirilmektedir
 • Şüpheli İşlemler tutarlara bakılmaksızın doğrudan Kurul’a bildirilmektedir.
 • Şüpheli işlem’i gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların yasal temsilcileri, şüpheli işlem’i bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her türlü idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır. Görevlerini yerine getirirken, Çalışanlar ilgili yasal yükümlülükler çerçevesinde uyarılacak ve bu doğrultuda hareket etmeleri sağlanacaktır.
 • Tespit edilecek ve raporlanacak şüpheli İşlemler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir;
 • Meşru yasal ve ekonomik amaçları olmayan işlemler
 • Müşteri’nin bilgi ve belgeleri sağlamaktan kaçındığı veya isteksiz olduğu işlemler
 • Yürürlükteki mevzuatta tanımlanan yükümlülükler için raporlanması gerekli olan işlemler
 • Müşterilerin yanıltıcı ve doğrulama yapılamayan bilgi verdiği işlemler
 • Kripto para alım, satım ve takas işlemlerinin yasaklandığı veya sınırlandığı bölgelerdeki hesaplarla yapılan işlemler